Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Pożyczki dla MŚP z RPO WL 2014-2020

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ MAŁĄ I DUŻĄ

PRZEDSIĘBIORCÓW z województwa lubelskiego zapraszamy do składania WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ.
Dostępne są POŻYCZKI MAŁE (do 250 000,00 zł) oraz POŻYCZKI DUŻE (od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł), które mogą mieć charakter inwestycyjny lub inwestycyjno-obrotowy.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków lub zamknięcia naboru.

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA

„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” realizuje nowy projekt, w ramach którego dostępne są niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego.

Pożyczki udzielane są w ramach zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjnej 2/RPLU/0722/2022/0/DIF/Z/444 Instrument Finansowy – Pożyczka Mała oraz Pożyczka Duża w związku z realizacją na podstawie Umowy o Finansowaniu między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości projektu „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. W wyniku zawarcia Umowy Operacyjnej przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mają dostęp do preferencyjnych pożyczek unijnych. Planowane efekty to udzielenie co najmniej 17 Pożyczek małych i co najmniej 6 Pożyczek dużych.
Wartość projektu 10 526 315,79 zł, kwota wkładu wniesionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 10 000 000,00 zł.

1. Parametry pożyczek

  Pożyczka mała Pożyczka duża
wartość pożyczki do 250 000,00 zł  od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł
okres spłaty   do 5 lat   do 8 lat
okres karencji w spłacie kapitału  do 6 miesięcy do 6 miesięcy
grupa docelowa mikro i małe przedsiębiorstwa   mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
oprocentowanie w skali roku

- na zasadach rynkowych od 4,41%
- na zasadach pomocy de minimis: 3,81%

- na zasadach rynkowych od 4,41%
- na zasadach pomocy de minimis: 3,81%
Wkład własny nie jest wymagany  nie jest wymagany 
dodatkowe opłaty i prowizje brak brak

 

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

Z pożyczek finansowane będą inwestycje na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;

Zabezpieczenia spłaty pożyczki

Zabezpieczenie obligatoryjne: weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową.
Zabezpieczenia pozostałe: poręczenie osób fizycznych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, blokada środków na rachunkach bankowych, itp.

Ograniczenia w finansowaniu

Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 3. refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 5. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 6. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w pkt. IV powyżej;
 7. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 8. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
 9. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 10. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 11. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 12. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 13. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 14. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 15. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 16. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 17. finansowanie inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych;
 18. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 3. są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego;
 5. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
 6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 7. nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Pośrednikiem Finansowym, w rozumieniu § 24 ust. 3 Umowy, chyba że Pośrednik Finansowy wystąpi o stosowną zgodę do Menadżera o udzielenie Jednostkowej Pożyczki podmiotowi powiązanemu oraz taką zgodę uzyska;
 8. najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie lubelskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;
 9. nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

Zasady rozliczenia pożyczki.

Termin na rozliczenie pożyczki i wkładu własnego (jeśli dotyczy) wynosi standardowo 90 dni od dnia wypłaty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek, ze względu na charakter inwestycji, możemy zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni (maksymalna liczba dni na udokumentowanie wydatkowanych środków po wydłużeniu standardowego terminu nie może być dłuższa niż 180 dni).
Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest dowód zakupu, tj. faktura lub dokument równoważny oraz potwierdzenie zapłaty.

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI DORADCAMI
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
nr telefonu 81 470 09 00 lub 81 470 09 02

ul. Mościckiego 1, 24-110 PUŁAWY (budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, I PIĘTRO)
ul. Lubelska 2e, 24-100 PUŁAWY (CENTRUM MIASTA Puławy, II PIĘTRO)

 

 

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Projekty Pożyczki dla MŚP z RPO WL 2014-2020