Informacja o projekcie

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
zaprasza do korzystania z wachlarza usług Punktu Konsultacyjnego KSU. Usługi zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.


W ramach PK KSU oferujemy:

1.       Usługi informacyjne, które stanowią pomoc dla:

- osób planujących założyć własną firmę we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej, w ramach której Konsultanci PK KSU poprowadzą przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu, w szczególności m.in. skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej, pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, pomogą w analizie form i źródeł finansowania działalności, analizie SWOT, pomogą przy wyborze formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej czy wyborze formy opodatkowania oraz w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności;

- przedsiębiorców już działających na rynku w ramach których mogą uzyskać kompleksową pomoc.

 

2.       Usługi doradcze obejmujące:

Etap I - Diagnoza potrzeb biznesowych klienta:
- analiza potrzeb rozwojowych klienta
- rekomendacja rozwiązań w analizowanym obszarze lub analizowanych obszarach
- wybór najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa działań wraz z uzasadnieniem

Etap II - Wsparcie doradcze, które obejmuje doradztwo w następujących zakresach:

• moduł I - Spełnienie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wynikających z podstawowych dokumentów dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.),
• moduł II - Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www, baz danych, np. CEIDG i innych technologii informacyjnych);
• moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej, korzystanie z e-usług dostępnych na ePUAP, system zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy wspomagające zarządzanie, systemy finansowo-księgowe);
• moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj. koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi z zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płatności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank).
• Moduł V- Rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG/ o wpis do KRS wraz z klientem, dokumenty składane przy rozpoczynaniu działalności, w tym dokumenty rejestrujące do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.)

Produktem usługi doradczej i efektem pracy doradcy w poszczególnych modułach (obszarach), w zależności od potrzeb mogą być:
• wypełnione dokumenty składane w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
• wypełnione dokumenty do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp.
• przygotowane wzory umów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp.,
• wypełnione formularze w CEIDG,
• potwierdzenie korzystania z e-usług dostępnych na e-PUAP, profilu zaufanego e-PUAP
• wypełnione wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,
• wypełnione wnioski do GIODO dot. rejestracji baz danych,
• opracowany plan marketingowy lub plan promocji,
• zalecenia z przeprowadzonego audytu marketingowego,
• zalecenia w zakresie wykorzystania e-comerce, SocialMedia w działalności gospodarczej,
• opracowana lista potencjalnych klientów,
• lista najlepszych kanałów dystrybucji,
• lista najlepszych kanałów promocji i komunikatów promocyjnych,
• opisy preferowanych produktów i usług,
• zredagowane materiały promocyjne,
• przygotowana dokumentacja związana z nawiązaniem współpracy poza rynkiem lokalnym,
• opracowana strategia rozwoju firmy,
• opis wirtualizacji organizacji pracy w firmie,
• opracowany schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników/ opis stanowisk pracy,
• opracowany regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
• opracowany regulamin sklepu internetowego, polityki prywatności,
• opracowana dokumentacja wewnętrzna związana z przetwarzaniem danych osobowych, np. polityka bezpieczeństwa danych osobowych,
• przygotowany proces rekrutacji nowych pracowników,
• wypełnione wnioski o zmianę formy prawnej prowadzonej działalności,
• wypełniona dokumentacja związana z zawieszaniem/zamykaniem działalności gospodarczej,
• opracowany kosztorys przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania,
• opracowane lub zweryfikowane prognozy sprawozdań finansowych, np.
w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow,
• raport z porównania dostępnych dla danego klienta źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki
i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, inne) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania wraz z rekomendacją wyboru najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finansowania,
• przygotowane wezwania do zapłaty wobec dłużników,
• przygotowane pozwy do sądu w postępowaniu uproszczonym,
• inne zidentyfikowane na etapie diagnozy jako potrzebne do podjęcia działań.

Usługi Punktu Konsultacyjnego KSU są odpłatne.

Informacje można uzyskać:
bezpośrednio w siedzibie Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości", ul. Mościckiego 1,
24-110 Puławy, oraz w Punkcie Konsultacyjnym KSU FPCP, ul. Lubelska 2e (II piętro), 24-100 Puławy; 
w dni poniedziałek - piątek, w godzinach 8.00 - 16.00;
telefonicznie - 081 470 09 00.
elektronicznie - ta forma świadczenia usługi informacyjnej PK wymaga od Klienta skorzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.fpcp.org.pl. Należy wypełnić FORMULARZ ZAPYTAŃ znajdujący się w zakładce "Pytanie do konsultanta", podając wszystkie dane znajdujące się w treści formularza. Następnie konsultant wyznaczy termin spotkania celem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy
(poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 16.00)
tel.: (081) 470 09 00;
fax: (081) 470 09 30
www.fpcp.org.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Punkt Konsultacyjny - KSU
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-100 Puławy,
ul. Lubelska 2e
Edyta Sobieszek tel. 81 470 09 00
Oriana Sulej tel. 81 470 09 00
fax. 81 470 09 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz kontaktowy

Jesteś tutaj: Home Informacja o projekcie